Mangkin Rawuh Immanuel (Kidung Pamuji 1)


Bait :@b
       G       D       G
   6<  |  1  3  3   3  |  294  392  |  1  .  .  '@n
1. Mang--kin ra-wuh Im - ma - nu  -  el
2. Mang--kin ra-wuh Im - ma - nu  -  el
3. Ra - wuh u--tu - san  Hyang Wi  -  di
4. Mang--kin ra-wuh Im - ma - nu  -  el
  D         G           C
   2  |  3  1  6<   1  |  297<  6<95<  |  6<  .  .  '@n
1. I - da ne jan-to   sang  ti -  tiang
2. Sa - ne da--dos ga - lang  ja -  gat
3. tu - mu--run sa--king  Su - war -  gan
4. Ti--tiang nu--nas swe - can  I  -  da
  D     C         D     G
   2  |  2  6<  6<   7<  |  1( .) 7<  6<  |  5<  .  .  '@n
1. Mang--da titiang ka - be - ba - sang
2. Tu - dung sa-king u -  mah  ti - tiang,
3. Du - ma--dak ti-tiang  ka - i - cen, 
4. Wan - tah I - da ne   ngi - ca - lang
       G       D       G
   1  |  2  3  3   3  |  294  392  |  1  .  .  '@n
1. Sa - king bandan do -  san  ti - tiang
2. pe - te-nging do--sa   mwah pa -  ti
3. su - trep-ti mi--wah  ra - ha -  yu
4. Be - dak ha--us ma - nah  ti - tiang

Reff :@b
    G                D       G
5  |  5  .  .  3  |  3  .  .  3  |  294  392  |  1  .  .  '@n
Su - ka    re - na    ja   ma - nu  -  sa
D         C      D    Em
2  |  3  1  6<   1  |  297<  6<95<  |  6<  .  .  .  }@n
Sam - pun ra-wuh Im -  ma - nu  - el

Lirik Mangkin Rawuh Immanuel (Kidung Pamuji 1)
Bait 1 :
Mangkin rawuh Immanuel, Ida ne jantosan titiang
Mangda titiang kabebasang, saking bandosan titiang
Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel
Bait 2 :
Mangkin rawuh Immanuel, sane dado galang jagat
Tidung saking umah titiang, petenging dosa mwah pati
Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel
Bait 3 :
Rawuh utusan Hyang Widi, tumurun saking Suwargan
Dumadak titiang kaicen, sutrepti miwah rahayu
Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel
Bait 4 :
Mangkin rawuh Immanuel, titiang nunas swecan Ida
Wantah Ida ne ngicalang, bedak haus manah titiang
Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel
Index Lagu