Makin Serupa Yesus, Tuhanku (NKB 138)


Bait 1 :@b
B
5  .  .  6  .  5  |  5  .  .  3  .  .  |@n
Ma - kin  se - ru -  pa 
G#7         C#m
5  .  4  4  .  3  |  4(.).4  .  .  '  |@n
Ye- sus, Tu - han - ku,
C#m
6  .  .  7  .  6  |  6  .  .  2  .  .  |@n
i -  ni - lah sung - guh
F#         B
5  .  6  5  .  6  |  5(.).5  .  .  '  |@n
ke - rin-du - an - ku;
B
1>  .  .  7  .  2>  |  1>  .  .  3  [email protected]
Ma -  kin  ber - sa -  bar,
             E
5  |  7  .  6  6  .  5/  |  6(.).6  .  .  '  |@n
lem -but dan me - ren - dah,
C#         F#
6  .  .  7  .  1>  |  2>  .  .  7  [email protected]
ma -  kin  se - ti -  a
   C#          F#
5  |  7  .  1>  7  .  6  |  5(.).5  .  .  {@n
dan ra - jin be - ker - ja.

Refrein:@b
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ya   Tu - han - ku, 
             F#
5  |  6  .  5  6  .  1>  |  7(.).7  .  .  '@n
‘ku b’ri-kan pa - da - Mu
C#m         F#
1>  .  .  7  .  6  |  4(.).4  [email protected]
hi - dup  pe - nuh
             B
5  |  6  .  7  6  .  7  |  3(.).3  .  .  '@n
dan ha - ti-ku  se - g’nap.
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ha  - pus - kan - lah 
       G#     C#m     
5  |  6  .  3  6  .  5  |  4(.).4  .  .  '@n
se - mu - a do - sa - ku,
C#         F# G#m
4/  .  .  5  .  6  |  7(..)1>$  [email protected]
ja -  di - kan - lah 
   C#m   F#     B
4  |  3  .  3  2  .  2  |  1(.).1  .  .  }@n
‘ku mi - lik-Mu  te - tap.

Bait 2 :@b
B
5  .  .  6  .  5  |  5  .  .  3  .  .  |@n
Ma - kin  se - ru -  pa 
G#7         C#m
5  .  4  4  .  3  |  4(.).4  .  .  '  |@n
Ye- sus, Tu - han - ku,
C#m
6  .  .  7  .  6  |  6  .  .  2  .  .  |@n
se -  ti - ap  ha -  ri 
F#         B
5  .  6  5  .  6  |  5(.).5  .  .  '  |@n
i - ni do - a - ku:
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ma -  kin  ber -giat 
             E
5  |  7  .  6  6  .  5/  |  6(.).6  .  .  '  |@n
men -ja - di mu - rid - nya,
C#         F#
6  .  .  7  .  1>  |  2>  .  .  7  [email protected]
ma -  kin  be - ra -  ni 
   C#          F#
5  |  7  .  1>  7  .  6  |  5(.).5  .  .  {@n
men -ja - di sak - si - nya.

Refrein:@b
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ya   Tu - han - ku, 
             F#
5  |  6  .  5  6  .  1>  |  7(.).7  .  .  '@n
‘ku b’ri-kan pa - da - Mu
C#m         F#
1>  .  .  7  .  6  |  4(.).4  [email protected]
hi - dup  pe - nuh
             B
5  |  6  .  7  6  .  7  |  3(.).3  .  .  '@n
dan ha - ti-ku  se - g’nap.
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ha  - pus - kan - lah 
       G#     C#m     
5  |  6  .  3  6  .  5  |  4(.).4  .  .  '@n
se - mu - a do - sa - ku,
C#         F# G#m
4/  .  .  5  .  6  |  7(..)1>$  [email protected]
ja -  di - kan - lah 
   C#m   F#     B
4  |  3  .  3  2  .  2  |  1(.).1  .  .  }@n
‘ku mi - lik-Mu  te - tap.

Bait 3 :@b
B
5  .  .  6  .  5  |  5  .  .  3  .  .  |@n
Ma - kin  se - ru -  pa 
G#7         C#m
5  .  4  4  .  3  |  4(.).4  .  .  '  |@n
Ye- sus, Tu - han - ku,
C#m
6  .  .  7  .  6  |  6  .  .  2  .  .  |@n
i -   ni  se - la  - lu 
F#         B
5  .  6  5  .  6  |  5(.).5  .  .  '  |@n
ci - ta-ci - ta - ku:
B
1>  .  .  7  .  2>  |  1>  .  .  3  [email protected]
Ma -  kin  ber - tam - bah 
             E
5  |  7  .  6  6  .  5/  |  6(.).6  .  .  '  |@n
di  da - lam ka - sih - ku,
C#         F#
6  .  .  7  .  1>  |  2>  .  .  7  [email protected]
ma -  kin  ber - sung - guh 
   C#          F#
5  |  7  .  1>  7  .  6  |  5(.).5  .  .  {@n
me - nyangkal di - ri - ku.

Refrein:@b
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ya   Tu - han - ku, 
             F#
5  |  6  .  5  6  .  1>  |  7(.).7  .  .  '@n
‘ku b’ri-kan pa - da - Mu
C#m         F#
1>  .  .  7  .  6  |  4(.).4  [email protected]
hi - dup  pe - nuh
             B
5  |  6  .  7  6  .  7  |  3(.).3  .  .  '@n
dan ha - ti-ku  se - g’nap.
B
1>  .  .  7  .  6  |  3(.).3  [email protected]
Ha  - pus - kan - lah 
       G#     C#m     
5  |  6  .  3  6  .  5  |  4(.).4  .  .  '@n
se - mu - a do - sa - ku,
C#         F# G#m
4/  .  .  5  .  6  |  7(..)1>$  [email protected]
ja -  di - kan - lah 
   C#m   F#     B
4  |  3  .  3  2  .  2  |  1(.).1  .  .  }@n
‘ku mi - lik-Mu  te - tap.


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up