Lah Aku Bocah Rahayu (KPJ 379)


Bait 1 :@b
   C
5<    1  1  1   3   5  .  6  [email protected]
Lah a--ku bo-cah ra----ha-yu, 
  F       G
3  4  4  3  4   [email protected]
a--ku ku-du ngidung,
  C
 5<  1  1  1   3   5  .  6  [email protected]
"Du-we o-mah lan wong tu--wa, 
  G       C 
3   2   5  5  4/  [email protected]
sa-du-lur lan mitra.
  F    G   C     Am
5   4   3  2  2   3   2(  3 4 ) [email protected]
Ngarah a--pa ma-neh a------ku? 
  Dm        Em   C
1  6  .  6   5   4   3  2  1  }@n
A--ku  bocah kang ra-ha-yu

Bait 2 :@b
   C
5<    1  1  1   3   5  .  6  [email protected]
Lah a--ku bo-cah ra----ha-yu, 
  F       G
3  4  4  3   4  [email protected]
sa-i--ba beg-ja-ku.
  C
5<  1  1  1   3   5  .  6  [email protected]
De ba-danku ba-gas  waras, 
  G       C 
3   2   5  5  4/  [email protected]
lan a--ti-ku enggar
   F   G   C     Am
 5    4   3  2  2   3   2(  3 4 ) [email protected]
Wong tu--wa ngo-pe-ni a-----ku; 
  Dm        Em   C
1  6  .  6   5   4   3  2  1  }@n
a--ku  bocah kang ra-ha-yu

Bait 3 :@b
   C
5<    1  1  1   3   5  .  6  [email protected]
Lah a--ku bo-cah ra----ha-yu, 
  F       G
3  4  4  3   4  [email protected]
sa-i--ba bu-ngahku.
  C
5<   1    1  1   3   5  .  6  [email protected]
Sa-ben -saben di--na  a--ku 
  G       C 
3   2   5  5  4/  [email protected]
nampa--ni pi-wu-ruk
   F   G   C     Am
5    4   3  2  2   3   2(  3 4 ) [email protected]
sa--ka wong tuwa lan gu-----ru. 
  Dm        Em   C
1   6  .  6   5   4   3  2  1  }@n
Lah a----ku bo-cah ra-ha-yu.

Bait 4 :@b
   C
5<    1  1  1   3   5  .  6  [email protected]
Ya, a--ku bo-cah ra---ha--yu, 
  F       G
3   4   4  3   4   [email protected]
banget pa-nu--wun-ku
    C
  5<     1    1    1   3   5  .  6  [email protected]
mring Al--lah, kang a---ma---re-ngi 
  G       C 
3   2   5  5  4/  [email protected]
a---ku ang-re-re-pi,
   F    G   C     Am
  5    4   3  2  2   3   2(  3 4 ) [email protected]
"Nga-rah a--pa ma-neh a------ku, 
  Dm        Em   C
1   6  .  6   5   4   3  2  1  }@n
de a----ku bo--cah ra-ha-yu"


Index Lagu