Hai Dunia, Gembiralah (Kidung Jemaat 119)


Chord Hai Dunia Gembiralah (Kidung Jemaat 119)@b
Syair: Joy to the World, Isaac Watts, 1719,@b
Terjemahan: Yamuger/Pan. Lit. K. A. J., 1980,@b
Lagu: Lowell Mason (1792 - 1872) pada tema G. F. Handel, [email protected]
2 Ketuk :@b

Bait 1 :@b
D      D   D A7  D
1>   7 . 6 | 5 . 4 | 3  2 |  1  . @n
Hai du-ni--a, gem-bi-ra-lah
  G    A   D
5  | 6 . 6  | 7 . 7 | 1> . '@n
dan sam-but Ra-ja-mu!
  D  A   D      D  A   D
1> | 1>97 695 | 5 . 43   1> |  1>97  695 | 5 .  43 '@n
Di ha---ti---mu    te--ri---ma---lah!
D        D
3 | 3 3  3  394 | 5 . '@n
Bersama bersyu-kur,
   A      A7
493 | 2 2  2  293 | 4 . '@n
Ber-sama bersyu-kur,
   D  G   D    D  A7 D
392 | 191> . 6 | 5 . 434  3   2 |  1  . }@n
Ber--sa----ma-sa----ma bersyukur!

Bait 2 :@b
D      D   D A7  D
1>   7 . 6 | 5 . 4 | 3  2 |  1  . @n
Hai du-ni--a, e--lu-kan--lah
  G    A   D
5  | 6 . 6  | 7 . 7 | 1> . '@n
Ra-ja--mu, Pe--ne-bus! 
  D  A   D      D  A   D
1> | 1>97 695 | 5 . 43   1> |  1>97  695 | 5 .  43 '@n
Hai bu--mi, laut,   gunung, lem-bah, 
D        D
3 | 3 3  3  394 | 5 . '@n
bersoraklah te-rus, 
   A      A7
493 | 2 2  2  293 | 4 . '@n
bersoraklah te---rus, 
   D  G   D    D  A7 D
392 | 191> . 6 | 5 . 434  3   2 |  1  . }@n
Ber--so---rak-so--rak-lah te-rus!

Bait 3 :@b
D      D   D A7  D
1>   7 . 6 | 5 . 4 | 3  2 |  1  . @n
Jangan-lah do-sa me-ne-tap
  G    A   D
5  | 6 . 6  | 7 . 7 | 1> . '@n
di ladang du-ni--a. 
  D  A   D      D  A   D
1> | 1>97 695 | 5 . 43   1> |  1>97  695 | 5 .  43 '@n
Se-jah--te---ra    pe--nuh ber--kat 
D         D
3 | 3 3    3  394 | 5 . '@n
berlimpah s'lamanya, 
   A      A7
493 | 2 2  2  293 | 4 . '@n
berlimpah s'lamanya, 
   D  G   D    D  A7 D
392 | 191> . 6 | 5 . 434  3   2 |  1  . }@n
Ber-lim---pah-lim--pah s'lamanya.

Bait 4 :@b
D     D   D A7  D
1>  7 . 6 | 5 . 4 | 3  2 |  1  . @n
Di-al-ah Ra-ja se-mes-ta, 
  G    A   D
5  | 6 . 6  | 7 . 7 | 1> . '@n
Be-nar dan mu-li--a. 
  D  A   D      D  A   D
1> | 1>97 695 | 5 . 43   1> |  1>97  695 | 5 .  43 '@n
Ma-syhurkan--lah,   hai du----ni---a, 
D         D
3 | 3  3   3  394 | 5 . '@n
besar anug'rah--Nya, 
   A      A7
493 | 2  2 2  293 | 4 . '@n
Be---sar anug'rah-Nya, 
   D  G   D    D  A7 D
392 | 191> . 6 | 5 . 434  3   2 |  1  . }@n
Be---sar, be-sar   anug'rahNya.


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up