Api Kristus Sudah Menyala


A 
Api Kristus sudah menyala 
A7 
Api Kristus sudah menyala 
A    A7
Api api api api api 
E         A E A 
Api Kristus sudah menyala


Index Lagu