Allah Bapa, Kami Puji Engkau (PKJ 120)


Bait 1 :@b
     G         C      G
3  4  |  5  5  5  .  5  |  6  1>  2>  |  3>  .  .  |  3>  .  '@n
Allah  Ba-pa, ka---mi  pu-ji Eng--kau,
     Em        A      D
1>  2>  |  3>  3>  3>  .  2>  |  1>  2>  3>  |  2>  .  .  |  2>  .  '@n
Allah  Ba-pa, ka---mi  pu-ji Eng--kau.
     G       G7       C      A
1>  2>  |  3>  3>  .  3>  |  2>  2>  2>  |  1>  1>  .  1>  |  2>  1>  '@n
Ka-mi  cinta  Eng-kau dan su---jud di  de---panMu,
     G         D      G
1>  2>  |  3>  3>  3>  .  1>  |  2>  3>  2>  |  1>  .  .  |  1>  .  }@n
Allah  Ba-pa, ka---mi  pu-ji Eng--kau.

Bait 2 :@b
     G         C      G
3  4  |  5  5  5  .  5  |  6  1>  2>  |  3>  .  .  |  3>  .  '@n
Putra  Allah, ka---mi  a-gungkan Kau,
     Em        A      D
1>  2>  |  3>  3>  3>  .  2>  |  1>  2>  3>  |  2>  .  .  |  2>  .  '@n
Putra  Allah, ka---mi  a-gungkan Kau.
     G       G7       C      A
1>   2>  |  3>  3>  .  3>  |  2>  2>  2>  |  1>  1>  .  1>  |  2>  1>  '@n
Kau se---la-mat--kan  ka-mi mem-b’ri hi---dup  ba-ru,
     G         D      G
1>  2>  |  3>  3>  3>  .  1>  |  2>  3>  2>  |  1>  .  .  |  1>  .  }@n
Putra  Allah, ka---mi  a-gungkan Kau.

Bait 3 :@b
     G         C      G
3   4  |  5  5  5  .  5  |  6  1>  2>  |  3>  .  .  |  3>  .  '@n
Roh Ku--dus, Engkau Peng--hi-bur ke--kal,
     Em        A      D
1>  2>  |  3>  3>  3>  .  2>  |  1>  2>  3>  |  2>  .  .  |  2>  .  '@n
Rohul  Kudus, Kau Peng--hibur ke---kal.
     G       G7       C      A
1>   2>  |  3>  3>  .  3>  |  2>  2>  2>  |  1>  1>  .  1>  |  2>  1>  '@n
Kau me---mimpin, Kau tinggal da--lam ha----ti  ka-mi,
     G         D      G
1>   2>  |  3>  3>  3>  .  1>  |  2>  3>  2>  |  1>  .  .  |  1>  .  }@n
Roh Ku--dus, Engkau Peng--hibur ke---kal.


Index Lagu

zoom_in
zoom_out
keyboard_double_arrow_down
keyboard_double_arrow_up