Artist

Songs by : SHIRLEY AIDA KUSUMA

Kemurahan Tuhan (Lukas Kusuma & Shirley Aida Kusuma)

Index Lagu